We help to find
What are you looking for?

Author: New President of DXS: Developing technology, perfecting the real estate ecosystem 

Linh Tran
December 15, 2021
Ban Lãnh Đạo
Bà Phạm Thị Nguyên Thanh
HĐQT & BLĐ tài năng Tổng Giám Đốc Bà Phạm Thị Nguyên Thanh Bà Phạm Thị Nguyên Thanh sinh năm 1975 và...
Linh Tran
December 14, 2021
Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát
Ông Trần Thanh Tân
HĐQT & BLĐ tài năng Thành viên HĐQT độc lập- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Ông Trần Thanh Tân Ông Trần T...
Linh Tran
December 14, 2021
Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát
Ông Phạm Anh Khôi
HĐQT & BLĐ tài năng Thành viên HĐQT Ông Phạm Anh Khôi Ông Phạm Anh Khôi sinh năm 1984, tốt nghiệp Tiế...
Linh Tran
December 14, 2021
Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát
Ông Hà Đức Hiếu
HĐQT & BLĐ tài năng Phó Chủ tịch HĐQT Ông Trần Quốc Thịnh Ông Trần Quốc Thịnh sinh năm 1978, tốt nghi...
Linh Tran
December 14, 2021
Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát
Ông Hà Đức Hiếu
HĐQT & BLĐ tài năng Thành viên HĐQT kiêm thành viên Uỷ ban Kiểm toán Ông Hà Đức Hiếu Ông Hà Đức Hiếu là...