We help to find
What are you looking for?
Khám phá DXS qua

Công bố thông tin

Mới Nhất
Thông tin các cuộc họp HĐQT và các thông tin bất thường khác.
hot
Thông tin về Đại Hội Đồng Cổ Đông, Báo Cáo Tình Hình Quản Trị, Báo cáo thường niên
Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế Ủy ban Kiểm toán.
Khi doanh nghiệp thay đổi về lĩnh vực hoạt động, thay đổi trụ sở... sẽ cập nhật mới
Điều lệ là bản thỏa thuận giữa những người sáng lập công ty với các cổ đông và giữa các cổ đông với nhau...
Bản cáo Bạch - Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục,...

CÁC ẤN PHẨM QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Đặt câu hỏi ngay nếu bạn đang thắc mắc

Về cổ phiếu DXS?

PHÒNG IR DXS
Email:

ir.dxs@datxanhservices.vn

ĐỊA CHỈ
HỒ CHÍ MINH

2W Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

HOTLINE

(+84) 28 6252 5252

social
Đăng kí nhận email quan hệ cô đông
© 2021, DatXanh Services Investor Relation
All Rights Reserved.